Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Dündar Avukatlık Bürosu olarak kişisel verilerinizi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleğine ilişkin temel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak mesleğimizi icra etmek amacıyla işlemekte ve korumaktayız. KVK kanunu kapsamında aydınlatma metnimizi müvekkillerimizin bilgisine sunarız.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Müvekkil adaylarına ilişkin olan ve/veya web sitesinin kullanımı nedeni ile elde edilebilecek kişisel verilerin güvenliğine, her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenerek saklanmasına avukatlık bürosu olarak önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda belirtilen usullerde kanuna uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz tarafınıza sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz ve iş süreçleri kapsamında, söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması amaçları ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında avukat müvekkil ilişkisi sıfatı ile sizlere sunacağımız hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde taraf sıfatını belirlemek ve potansiyel müvekkillerimiz ile müvekkillerimizin çıkar çatışmasını tespit etmek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklere uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. İşlenen bilgiler başkaca bir iş veya işlemde kullanılmayacaktır.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Avukatlarımıza, Danışmanlarımıza VUK, SGK, İş Kanunu, ISG Kanunu, Çevre Yönetim Yönetmeliği gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve/veya rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlar kapsamında almış olduğunuz hizmetin konusunun yurtdışı ile bağlantılı olması halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Dündar Avukatlığın sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı Zuhuratbaba Mah. İncirli Caddesi No:25/7 Bakırköy İstanbul adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Dündar Avukatlık Bürosu başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

DÜNDAR AVUKATLIK & DANIŞMANLIK

 

Yol Tarifi